Shqip English

Bazat (Grundet)

PRODUKTI PËRSHKRIMI DHE APLIKIMI KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PAKETIMI

 • Grund akrilik i kokrizuar
 • Emulsion lidhës në mes bazës dhe fasadës, përforcon bazën
 • Penetron në substrat
 • Pengon thithjen e ujit dhe përforcon bazën

 • Hollohet deri në 10%
 • Lihet të thahet 4-6 orë
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 15/1
 • 20/1

 • Ostar më bazë akrilik
 • Emulsion lidhës në mes bazës dhe lyerësit, përforcon bazën
 • Penetron në substrat
 • Kyrsen ngjyrën dhe lehtëson aplikimin

 • Hollohet deri në 1:5 varësisht nga aplikimi
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Lihet të thahet 4-6 orë
 • Harxhimi: 10 - 15 m2/kg
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 1/1
 • 3/1
 • 5/1
 • 20/1

 • Grund me bazë akrili të përzgjedhur
 • Penetron thellë në substrat
 • Pengon vetitë ujëthithëse të substratit dhe unifikon atë
 • Lidh thërmijat e pluhurit që kanë mbetur gjatë pastrimit
 • Mundëson ngjitje të mirë të materialeve
 • Forcon bazën

 • Nuk hollohet me ujë
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 15/1
 • 20/1

 • Grund akrilik i kokrizuar
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Emulsion lidhës në mes bazës së betonit dhe suvas
 • Penetron në substrat
 • Pengon thithjën e ujit dhe përforcon bazën

 • Hollohet me ujë deri në 10%
 • Lihet të thahet 4-6 orë
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistoletë
 • Harxhimi: 250 - 500 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 15/1
 • 20/1